انواع کندل و کندل شناسی

کندل شناسی

حفره نوسانی

دو نوع حفره نوسانی وجود دارد:
۱- حفره نوسانی صعودی: بعد از یک صعود شدید، بازار مدتی درجا می زند و قیمت فعلی را تحکیم می کند. سپس حفره ای رو به بالا و بالاتر از بیشترین قیمت مجموعه شمع های تحکیمی ظاهر می شود. اگر حفره، بالاتر از این مجموعه قیمت قرار گیرد، اخطار صعودی صادر شده است.
۲- حفره نوسان نزولی: بعد از یک کاهش چشمگیر قیمت ،بازار با مجموعه ای شمع ها که بدنه حقیقی کوچکی دارند، درجا می زند و قیمت فعلی خود را تحکیم میکند. اگه حفره ای پایین تر از کمترین قیمت این مجموعه شمع ها ظاهر شود، اخطار فروش صادر شده است./کندل شناسی

برخورد طلایی(Golden Cross)

اخطاری صعودی. این اخطار هنگامی که میانگین متحرک کوتاه مدت، میانگین متحرک بلند مدت را رو به بالا قطع کند، صادر می شود.

دوجی سنگ قبر(Gravestone Doji)

حالتی از دوجی که قیمت بازشدن و بسته شدن آن یکسان هستند. اخطار بازگشتی سقف. این الگو اگر با شمع بعد از خود تایید شود، می تواند اخطار بازگشتی کف نیز به حساب آید.

چکش (Hammer)

یکی از اخطار های مهم کف. چکش و دارآویز هر دو شبیه به هم هستند.هر دو بدنه حقیقی کوچک(سفید یا سیاه) دارند که این بدنه حقیقی در قسمت بالای شمع قرار می گیرد و سایه پایینی هر دو نیز بلند است. سایه بالایی در این دو الگو یا وجود ندارد یا بسیار کوتاه است. هنگامی که در بک روند نزولی چکش ظاهر می شود، اخطاری صعودی به حساب می آید. در چکش کلاسیک، طول سایه پایینی حداقل باید دو برابر اندازه بدنه حقیقی باشد.

چکش

دوجی پایه بلند (Long-legged Doji)

یک دوجی با سایه های بلند. این شمع یکی از اخطارهای مهم بازگشتی به شمار می رود. اگر قیمت بازشدن و بسته شدن در وسط شمع باشد آن را کالسکه چی می خوانند.

  مفهوم حاشیه سود عملیاتی و کاربرد آن

دیلم (Met-hold Pattern)

یک الگوی صعودی، یک شمع سفید که یک شمع سیاه با بدنه حقیقی کوچک با فاصله از آن باز می شود. سپس دو شمع سیاه کوچک تشکیل شده و شمع سفید دیگری با بدنه حقیقی بزرگ در ادامه آنها می آید. با شمعی با فاصله زیاد از آخرین شمع سیاه باز می شود./کندل شناسی

ستاره صبحگاهی (Morning Star)

یکی از الگوهای مهم بازگشتی که از سه شمع تشکیل شده است. شمع اول، شمعی سیاه با بدنه حقیقی بلند است، دومی بدنه حقیقی کوچکی دارد(سفید یا سیاه فرقی نمی کند) که با حفره ای پایین تر از شمع قبلی قرار گرفته است و سومین شمع هم، شمعی سفید که قیمت نهایی آندر محدوده بدنه حقیقی شمع سیاه نخست قرار می گیرد.

ستاره صبحگاهی

ستاره صبحگاهی دوجی (Morning Doji Star)

این الگو مشابه ستاره صبحگاهی است با این تفاوت که شمع دوم به جای بدنه حقیقی کوچک بصورت دوجی در می آید. از آنجایی که در این الگو دوجی حضور دارد، اخطار صعودی آن به مراتب پر ارزش تر از اخطار الگوی ستاره صبحگاهی معمولی به حساب می آید.

حمله صبحگاهی (Morning Attack)

اصطلاح ژاپنی برای خرید ها یا فروش های بزرگ که در تلاش برای تاثیر گذاری در قیمت نهایی بازار هستند.

بالاگردن (On-neck Line)

در روندی نزولی، شمع سیاه رنگی پدید می آید که بلافاصله بعد از آن شمع سفید رنگی که قیمت نهایی آن نزدیک به کمترین قیمت شمع سیاه است، ظاهر می شود. این الگو بالاگردن نام داردکه یکی از الگوهای ادامه دهنده و کاهشی است. بعد از شکسته شدن کمترین قیمت شمع سفید، بازار به روند کاهشی خود ادامه خواهد داد. این الگو را با زیر گردن، رخنه و الگوی نفوذی مقایسه کنید.

  اتریوم چیست و چه کاربردی دارد؟

یکی از اخطارهای کف (Piercing Pattern)

در یک روند نزولی شمع سیاه بلندی پدید می آید بلافاصله بعد از آن، شمع سفید رنگی که قیمت آغازین آن با حفره ای پایین تر از قیمت نهایی شمع سیاه قرار گرفته ظاهر می شود. این شمع سفید کار خود را با قدرت به نحوی خاتمه می دهد که قیمت بسته شدن آن در نیمه بالایی بدنه حقیقی شمع سیاه رنگ قرار می گیرد. این الگو را با بالاگردن، زیرگردن و رخنه مقایسه کنید./کندل شناسی

اخطار مهم کف

بدنه اصلی (Real Body)

قسمت ضخیم شمع. محدوده بین قیمت آغازین و قیمت نهایی شمع را بدنه اصلی گویند. هنگامی که قیمت نهایی بالاتر از قیمت ابتدایی باشد،بدنه اصلی سفید(تو خالی) است.بدنه حقیقی سیاه رنگ نیز زمانی که قیمت نهایی بازار پایین تر از ییمت باز شدن باشد، پدید می آید.

خطوط تفکیکی (Separating Lines)

این الگو هنگانی که قیمت بازشدن شمع،با قیمت بازشدن شمع پیشین برابر ولی رنگ دو شمع متضاد است و قیمت بسته شدن شمع دوم بالاتر(پایین تر) از شمع اول است، پدید می آید. روند قبلی، بعد از ظهور این الگو ادامه می یابد.

سایه ها (Shadows)

خطوط باریکی که بالا و پایین بدنه حقیقی قرار می گیرند.این دو خط بالاترین و پایین ترین قیمت روز را مشخص می کنند. سایه پایینی بیان کننده کمترین قیمت روز است و پایین تر از بدمه حقیقی جای می گیرد و سایه بالایی عنوان کننده بیشترین قیمت روز است که بالاتر از بدنه حقیقی قرار دارد./کندل شناسی

کندل شناسی

کف تراشیده (Shaven Bottom)

شمعی که سایه پایینی ندارد.

سر تراشیده(Shaven Head)

شمعی که سایه بالایی ندارد.

ستاره ثاقب(Shooting Star)

شمعی که سایه بالایی بلندی دارد و سایه پایینی ندارد یا اندازه آن خیلی کوچک است. بدنه حقیقی این شمع کوچک و نزدیک به کمترین قیمت آن است. این ستاره بعد از روندی افزایشی طلوع می کند واخطار کاهشی قلمداد می شود./کندل شناسی

  شاخص کل و شاخص کل هم وزن

شمع های سفید پهلو به پهلو (Side-by-side White Lines)

دو شمع سفید متوالی که قیمت بازشدن یکسانی دارند و بدنه حقیقی شان نیز تقریبا هم اندازه هستند. در یک روند صعودی، اگر این دو شمع سفید متوالی بعد از حفره ای قرار گیرند، اخطار مبنی بر ادامه صعود به حساب می آید. در روند نزولی حضور این دو شمع بعد از حفره ای نزولی نیز به نشانه ادامه روند است.

قرقره سقف (Spinning Top)

شمع با بدنه حقیقی کوچک

الگوی پروار (Stalled Pattern)

الگوی پرواز شمع سفید کوچکی که بعد از شمع سفید بلندی ظاهر شود. این شمع بالاتر از بدنه حقیقی شمع قبلی و نزدیک به سقف آن پدید می آید. برخی اوقات نیز شمع سفید کوچک دیگری قبل از شمع سفید بلند دیده می شود. به محض پدید آمدن این الگو، بازار اشباع و روند پیشین متوقف می شود. به این الگو، الگوی اندیشه یا تأمل نیز می گویند./کندل شناسی

الگوی پروار

دو کلاغ و حفره صعودی (Upside Gap Two Crows)

این الگو از سه شمع تشکیل شده است. شمع نخست، شمعی سفید و بلند است که بعد از آن حفره ای رو به بالا پدید می آید. سپس در ادامه دو شمع سیاه رنگ در نمودار دیده می شوند. سومین شمع، شمع سیاهی است که بالاتر از شمع دوم باز و کمتر از آن بسته می شود. این الگو یکی از الگوهای بازگشتی سقف به حساب می آید.

پنجره (Window)

شبیه به حفره در تکنیکال غربی. پنجره ها الگوهای ادامه دهنده هستند. هنگامی که بازار در روند شدید حرکت می کند و پنجره ای به وجود می آورد،معمولا به سمت پنجره بازگشت میکند. پنجره برای قیمت، در روند صعودی، نقش حمایتی و در روند کاهشی نقش مقاومتی ایفا می کند.اصطلاح ژاپنی برای بازگشت قیمت به سطح پنجره این است:«بازار،پنجره را بست.»/کندل شناسی

نکته: برای تفهیم کامل کندل ها و کندل شناسی می توانید از کتاب الگوهای شمعی ژاپنی از نشر چالش استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *