تابلوخوانی

اگه می خوای تو بورس فعالیت کنی، یکی از مهم ترین مباحثی که باید بلد باشی تابلو خوانیه.

شاید بخوای بدونی تابلو خوانی چه کاربردی می تونه برات داشته باشه و یادگیریش چی بهت اضافه می شه ! پس با دقت این متن رو بخون و بعد شروع کن ویدیوها رو نگاه کن.

با داشتن توانایی تابلو خوانی تو می تونی از تحرکاتی که در سهم ایجاد میشه و کارایی که سهامداران عمده و یا حقوقی ها انجام دادن به موقع خبر دار بشی و تصمیم درست رو با توجه به شرایط بگیری.

کارهایی مثل خالی کردن سهم ، جمع کرد سهم ، کد به کد کردن ، خرید و فروش های مشکوک از جمله کارهایی است که تو با داشتن توانایی تابلوخوانی می تونی ازش مطلع بشی .

خب حالا اگه تو سهمی داشته باشی به موقع می تونی تصمیم فروش بگیری و اگه قصد ورود داشته باشی مخصوصا برای نوسان گیری خیلی به موقع وارد شی.

تابلوخوانی

اگه می خوای تو بورس فعالیت کنی، یکی از مهم ترین مباحثی که باید بلد باشی تابلو خوانیه.

شاید بخوای بدونی تابلو خوانی چه کاربردی می تونه برات داشته باشه و یادگیریش چی بهت اضافه می شه ! پس با دقت این متن رو بخون و بعد شروع کن ویدیوها رو نگاه کن.

با داشتن توانایی تابلو خوانی تو می تونی از تحرکاتی که در سهم ایجاد میشه و کارایی که سهامداران عمده و یا حقوقی ها انجام دادن به موقع خبر دار بشی و تصمیم درست رو با توجه به شرایط بگیری.

کارهایی مثل خالی کردن سهم، جمع کرد سهم، کد به کد کردن، خرید و فروش های مشکوک از جمله کارهایی است که تو با داشتن توانایی تابلوخوانی می تونی ازش مطلع بشی.

خب حالا اگه تو سهمی داشته باشی به موقع می تونی تصمیم فروش بگیری و اگه قصد ورود داشته باشی مخصوصا برای نوسان گیری خیلی به موقع وارد شی.

تابلو خوانی