بایگانی برچسب: انواع کندل و کندل شناسی

انواع کندل و کندل شناسی

کندل شناسی

۱- حفره نوسانی صعودی: بعد از یک صعود شدید، بازار مدتی درجا می زند و قیمت فعلی را تحکیم می کند. سپس حفره ای رو به بالا و بالاتر از بیشترین قیمت مجموعه شمع های تحکیمی ظاهر می شود. اگر حفره، بالاتر از این مجموعه قیمت قرار گیرد، اخطار صعودی صادر شده است.